Andrzej Cacko

Dobra Praktyka Kliniczna w eksperymentach medycznych – część 1

Good Clinical Practice in clinical trials – part 1 Medycyna Faktów 2013; 1(18): 86-92. DOI:
STRESZCZENIE

Dobra Praktyka Kliniczna to zbiór zasad, które regulują planowanie, prowadzenie, monitorowanie i publikowanie wyników badań klinicznych. Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej regulują obowiązki badacza, sponsora i monitora badania klinicznego oraz ich współpracę z komisją bioetyczną. Najwyższym celem Dobrej Praktyki Klinicznej jest ochrona pacjenta-uczestnika badania klinicznego i przyszłych potencjalnych beneficjentów ocenianej procedury medycznej. Przestrzeganie powyższych zasad pomaga zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa uczestników badania, poszanowanie norm etycznych i praw pacjentów oraz wiarygodność wyników eksperymentu.

ABSTRACT

Good Clinical Practice is a set of rules determining processes of planning, performing, monitoring and publishing results of clinical trials. Good Clinical Practice describes responsibilities of clinical trials’ Investigator, Sponsor and Monitor and cooperation between them and Institutional Review Board. These rules assure patients safety, both taking part in clinical trial and treated in the future with analyzed procedure, ethics and law standard and reliable clinical trial results.

POPRZEDNIE NUMERY