Justyna Wilczko, Jacek Lewandowski

Najbliższa przyszłość terapii hipotensyjnej – czy leki złożone?

Nearest future of hypotensive therapy – combined drugs? Medycyna Faktów 2013; 1(18): 71-80. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych na świecie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jego leczenie ma zasadnicze znaczenie w redukcji chorobowości i śmiertelności z powodu chorób krążenia. Wśród nowoczesnych metod terapii nadciśnienia wymienia się stosowanie leków złożonych. Leki złożone zapewniają lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, poprawę współpracy z chorymi, ograniczenie objawów ubocznych oraz niższe koszty leczenia. Obecnie w preparatach złożonych najczęściej łączy się leki hamujące układ renina–angiotensyna oraz leki moczopędne lub antagonistów wapnia. Do ciekawych połączeń należy perindopril z amlodypiną. Skuteczność pierwszego z tych leków potwierdzono w licznych badaniach u chorych na nadciśnienie tętnicze, z chorobą wieńcową, udarem mózgu i cukrzycą. Amlodypina również wykazała dużą skuteczność w badaniach obejmujących podobne populacje chorych. Połączenie perindoprilu i amlodypiny charakteryzuje się wysoką skutecznością hipotensyjną i bardzo dobrą tolerancją.

ABSTRACT

Arterial hypertension is one of the most prevalent cardiovascular risk factors all over the world. Its therapy has a fundamental importance in reduction of cardiovascular morbidity and mortality. Among modern forms of hypotensive therapy the use of combined drugs is listed. Combined drugs provide better control of blood pressure than drugs use as separate preparations, improve compliance, reduce side effects and offer lower costs of therapy. Currently inhibitors of renin–angiotensin system and diuretics or calcium antagonists are most often combined together. An interesting combination is that of combining perindopril and amlodipine. Efficacy of the former was confirmed in many studies in patients with hypertension, coronary artery disease, after stroke and in these with diabetes. The latter was also effective in similar populations. Combination of perindopril and amlodipine is highly effective in blood pressure reduction and is well tolerated.

POPRZEDNIE NUMERY