Maria Trusz-Gluza

Komentarz: Czy lek antyarytmiczny może poprawiać odległe rokowanie u chorych z migotaniem przedsionków?

[Commentary: Can antiarrhythmic medicine improve long-term prognosis in patients with atrial fibrillation?] Medycyna Faktów 2009; 2(3): 13-15. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY