Andrzej Cacko

Trimetazydyna jako leczenie uzupełniające – pacjent z chorobą niedokrwienną serca i przewlekłą niewydolnością serca

Trimetazidine as an additional treatment – patient with ischemic heart disease and chronic heart failure Medycyna Faktów 2012; 3(16): 40-44. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY