Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Marek Kuch

Czy kwas acetylosalicylowy rzeczywiście obniża skuteczność inhibitorów ACE po zawale serca?

Does concomitant aspirin use reduce effectiveness of angiotensin-converting-enzyme inhibitors after myocardial infarction? Medycyna Faktów 2012; 3(16): 12-16. English version
STRESZCZENIE

Kwas acetylosalicylowy i inhibitory konwertazy angiotensyny należą do leków szeroko stosowanych w kardiologii. Na podstawie retrospektywnych analiz dużych badań klinicznych naukowcy sugerowali, że kwas acetylosalicylowy może zmniejszać skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny u pacjentów z chorobą wieńcową lub niewydolnością serca. Jednak posiadane dane nie są wystarczające, aby sformułować zalecenie unikania łączenia tych leków. Prospektywne, randomizowane badanie SMILE-4 wykazało utrzymujące się pozytywne działanie inhibitora konwertazy angiotensyny, zofenoprilu stosowanego razem z ASA u chorych z zawałem serca. Prawdopodobnie odmienne właściwości zofenoprilu, który posiada grupę sulfhydrylową, powodują trwały efekt kardioprotekcyjny pomimo jednoczesnego przyjmowania inhibitorów cyklooksygenazy.

ABSTRACT

Aspirin and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are widely used in cardiology. Based on retrospective analysis of large clinical trials, researchers have suggested that aspirin may reduce the effectiveness of ACE inhibitors in patients with coronary artery disease or heart failure. The data is not sufficient to create a recommendation not to combine these drugs. A prospective randomized study SMILE-4 showed sustained positive effects of the ACE inhibitor, zofenopril which was used together with aspirin in acute myocardial infarction. Likely special properties of zofenopril, sulfhydryl containing ACEI are the cause of the persistence positive cardioprotective effect even in presence of cyclooxygenase inhibitors.

POPRZEDNIE NUMERY