Bartosz Puchalski

Zespół niedokrwistości sercowo-nerkowej

Cardio-renal anemia syndrome Medycyna Faktów 2011; 2(11): 52-56. DOI:
STRESZCZENIE

Na zespół niedokrwistości sercowo-nerkowej składają się interakcje między przewlekłą niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek i niedokrwistością. Są one następstwem uruchamianych przez organizm mechanizmów kompensacyjnych, które po przekroczeniu pewnych granic stają się niekorzystne, ponadto wzajemnie pogłębiają się na zasadzie „błędnego koła”. Dochodzi do pogorszenia funkcji serca i nerek, wystąpienia bądź dalszego nasilenia niedokrwistości. Każda z powyższych trzech jednostek chorobowych może wywołać pozostałe lub być przez nie spowodowana. Niedokrwistość zwiększa istotnie ryzyko zgonu. Leczenie za pomocą erytropoetyny, zmniejszające stopień niedokrwistości, powoduje regresję przerostu lewej komory, poprawia frakcję wyrzutową, zwiększa szanse przeżycia, a także poprawia jakość życia.

ABSTRACT

Interaction among chronic heart failure, chronic kidney disease and anemia, forms a vicious cycle, termed as the cardio-renal anemia syndrome. This interaction among these three conditions causes deterioration of the cardiac and renal function and increases anemia. Each of the three situations can cause or be caused by the others. Anemia increases remarkably the risk of death. Patients under erythropoietin therapy experience significant improvement in terms of quality of life, overall survival as well as a decrease of left ventricular hypertrophy, increase of left ventricular ejection fraction.

POPRZEDNIE NUMERY