Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

Indapamid – szczególny lek w terapii nadciśnienia tętniczego

Indapamide – unique drug in the management of hypertension Medycyna Faktów 2011; 2(11): 41-49. DOI:
STRESZCZENIE

Dostępne badania kliniczne przeprowadzone na przełomie ostatnich dziesięcioleci potwierdziły skuteczność indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego, porównywalną z furosemidem, diuretykami tiazydowymi i innymi lekami hipotensyjnymi. Indapamid z powodzeniem może być stosowany w przypadku współistnienia powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, takich jak przerost mięśnia lewej komory, z korzyścią podobną jak w przypadku stosowania inhibitorów ACE, blokerów kanału wapniowego i beta-adrenolityków, a korzyści z leczenia indapamidem w odniesieniu do redukcji przerostu mięśnia lewej komory są większe niż w przypadku terapii hydrochlorotiazydem. Stosowanie indapamidu jest skuteczne w prewencji powikłań mikro- i makronaczyniowych oraz progresji nefropatii u pacjentów z cukrzycą, a także w prewencji wtórnej udaru mózgu. W porównaniu z diuretykami pętlowymi i tiazydowymi indapamid praktycznie nie wywołuje niekorzystnych efektów metabolicznych, zwłaszcza w odniesieniu do stężenia lipidów i gospodarki węglowodanowej. Lek powoduje niewiele działań niepożądanych, w związku z czym charakteryzuje się dobrą tolerancją kliniczną i bezpieczeństwem stosowania. Dzięki szczególnemu mechanizmowi działania łączącemu efekt diuretyczny z bezpośrednim działaniem wazodylatacyjnym z powodzeniem może być stosowany w nadciśnieniu niskoreninowym, szczególnie rozpowszechnionym w populacji osób w wieku podeszłym.

ABSTRACT

Available clinical studies performed in the last few decades proved that indapamide is efficacious antihypertensive agent comparable to furosemid, thiazide diuretics, and other medications in the antihypertensive management. Indapamide can be used effectively in the circumstances of organic complication such as left ventrivular hypertrophy with advantages comparable to ACE inhibitors, calcium blockers and β-blockes and advantages even over hydrochlorothiazide and also for prevention of micro- and macrovascular complications and progression of nephropathy in diabetic patients as well as secondary stroke prevention. Compared to loop or thiazide diuretics indapamide shows almost no adverse metabolic effects especially with cholesterol and glucose levels and produces quite little toxicity providing good tolerance and safety. Due to unique acting mechanism of diuretic effects combined with a direct vascular action indapamide proved its efficacy in low renin hypertension most common among elderly patients.

POPRZEDNIE NUMERY