Marcin Barylski

Walsartan w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego – skuteczność poparta dowodami

Valsartan in the treatment of cardiovascular system diseases – effectiveness supported by evidence Medycyna Faktów 2011; 2(11): 29-39. DOI:
STRESZCZENIE

Zgodnie z zaleceniami ESH/ESC z 2007 roku, a także PTNT i KLRwP z 2008 roku, antagoniści receptora angiotensyny II należą do głównych grup leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. Wiele badań wykazało, że antagoniści receptora angiotensyny II wywierają korzystny wpływ na profil metaboliczny, zmiany naczyniowe oraz funkcję nerek. W artykule przedstawiono wybrane badania kliniczne z walsartanem, potwierdzające jego istotną rolę w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, po zawale serca, z niewydolnością serca lub ze współistniejącą cukrzycą.

ABSTRACT

According to current European and Polish guidelines, angiotensin II receptor blockers are regarded as a one of the main five groups of antihypertensive drugs. Many studies have shown that angiotensin II receptor blockers have a favorable effect on the metabolic profile, vascular changes as well as on renal function. In the review, selected clinical studies with valsartan- based therapy confirming its crucial role in the treatment of patients with arterial hypertension, coronary artery disease, after myocardial infarction, with heart failure or coexisting diabetes mellitus are presented.

POPRZEDNIE NUMERY