Andrzej Cacko, Marcin Grabowski

Rosuwastatyna w leczeniu zaburzeń lipidowych

Rosuvastatin in the treatment of lipid disorders Medycyna Faktów 2011; 2(11): 17-24. DOI:
STRESZCZENIE

Statyny to najczęściej stosowana grupa leków w terapii zaburzeń lipidowych. Dowody na redukcję stężeń lipidów i poprawę rokowania pacjentów dzięki leczeniu statyną są silne i jednoznaczne. Rosuwastatyna to preparat o efekcie hipolipemizującym silniejszym od simwastatyny i atorwastatyny. Kolejne badania kliniczne przynoszą dowody na korzystne działanie rosuwastatyny zarówno w grupie pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub jej ekwiwalentem, jak i w grupie chorych bez choroby układu krążenia, ale obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wykazywano również korzyść z leczenia rosuwastatyną w postaci regresji zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych i wieńcowych. W poniższym artykule podsumowano miejsce statyn w prewencji i terapii chorób układu krążenia oraz przedstawiono wybrane badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia rosuwastatyną.

ABSTRACT

Statins is a group of drugs commonly used in a treatment of lipid disorders. There is strong and clear evidence for positive effect of statins on serum lipids concentrations and patients prognosis. Rosuvastatin is more potent then simvastatin or atorvastatin in reducing serum lipids. Clinical trials show that treatment with rosuvastatin can be beneficial among patients with diagnosed ischemic heart disease or its equivalent, and without cardiovascular disease but with risk factors. Moreover there is evidence for atherosclerosis reduction in carotid and coronary arteries with rosuvastatin. In the article the role of statins in prevention and treatment of cardiovascular diseases and the data for rosuvastatin efficiency and safety is presented.

POPRZEDNIE NUMERY