Marcin Modzelewski, Artur Mamcarz, Marek Kuch

Czy intensywna terapia hipolipemizująca jest skuteczna i bezpieczna?

Is intensive LDL-cholesterol lowering beneficial and safe? Medycyna Faktów 2011; 2(11): 8-13. DOI:
STRESZCZENIE

Statyny są stosowane w praktyce klinicznej od prawie 2 dekad. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL za pomocą statyn zmniejsza ryzyko zdarzeń naczyniowych w szerokiej grupie pacjentów. Celem ostatnio opublikowanej metaanalizy 26 badań statynowych była ocena skuteczności i bezpieczeństwa intensywnej terapii hipolipemizującej w porównaniu z leczeniem standardowym. Terapia intensywna wpłynęła na dalsze obniżenie stężenia LDL o średnio 0,5 mmol/l, co przełożyło się na zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych o blisko 1/6. Redukcja ryzyka w przeliczeniu na spadek LDL o 1 mmol/l była porównywalna we wszystkich typach badań, niezależna od wyjściowych stężeń LDL i obserwowana także u pacjentów z wyjściowo bardzo niskim stężeniem cholesterolu LDL. Terapia intensywna była bezpieczna – nie odnotowano zwiększonego odsetka zgonów pozasercowych oraz przypadków choroby nowotworowej. Aktualnie obowiązujące wytyczne wyznaczają docelowe stężenia cholesterolu LDL w zależności od wyjściowego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego. U pacjentów wysokiego ryzyka docelowe stężenie LDL powinno wynosić poniżej 100 mg/dl (a w pewnych grupach najwyższego ryzyka nawet <70 mg/dl). Wyniki metaanalizy sugerują, żeby po osiągnięciu powyższych celów dążyć do dalszej redukcji cholesterolu LDL, gdyż postępowanie takie przynosi dodatkową korzyść. Cel ten można w sposób bezpieczny osiągnąć poprzez zastosowanie nowych, silnych statyn (np. atorwastatyny 80 mg lub rosuwastatyny 20 mg na dobę).

ABSTRACT

Statins have been in clinical use for almost two decades. Lowering of LDL cholesterol with standard statin regimens reduces the risk of occlusive vascular events in a wide range of individuals. A recent metaanalysis of individual participant data from 26 randomized trials investigating standard statin therapy vs placebo or standard versus intensive statin therapy addressed the question whether further reduction in LDL cholesterol would result in additional clinical benefit. It was shown that more intensive therapy further lowered LDL level by about 0.5 mmol/l thus producing further reductions in the incidence of major vascular events by about a sixth. The reductions in risk per 1 mmol/l of LDL cholesterol reduction were similar in all types of trials and independent of the baseline LDL level. Clinical benefit was observed even in those with very low baseline LDL concentrations. Intensive statin therapy was not associated with increased non-vascular mortality and site-specific cancer incidence. Current guidelines recommend therapeutic goals regarding LDL lowering depending on the baseline cardiovascular risk profile. In high risk population LDL should be reduced to less than 100 mg/dl or optionally to below 70 mg/dl. The results of the metaanalysis suggest further lowering of LDL cholesterol in patients who have already achieved those targets. This can be safely achieved by the use of new, potent statins (eg. atorvastatin 80 mg or rosuvastatin 20 mg daily).

POPRZEDNIE NUMERY