Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

Rewaskularyzacja wieńcowa Anno Domini 2010 – na podstawie Guidelines on myocardial revascularization of ESC i EACTS. Część II. Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych

Myocardial revascularization in 2010 – based on Guidelines on myocardial revascularization of ESC and EACTS. Part II – PCI in acute coronary syndromes Medycyna Faktów 2011; 1(10): 100-104. DOI:
STRESZCZENIE

Opublikowane pod koniec 2010 roku najnowsze wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji i wykonywania zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej podsumowują najważniejsze aspekty rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów z dusznicą bolesną stabilną oraz ostrymi zespołami wieńcowymi. Pierwotna angioplastyka wieńcowa pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia rewaskularyzacyjnego pacjentów ze STEMI, jeśli zabieg zostanie wykonany w czasie nie dłuższym niż 120 minut od pierwszego kontaktu medycznego. Pilna koronarografia i leczenie inwazyjne (PCI lub CABG) jest także najlepszą opcją terapeutyczną dla pacjentów wysokiego ryzyka z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS). Wczesna strategia leczenia inwazyjnego (<24 godz.) jest zalecana u pacjentów z NSTE-ACS i wynikiem GRACE >140 lub innymi wykładnikami wysokiego ryzyka. W wytycznych pojawiły się nowe leki przeciwpłytkowe (prasugrel i tikagrelor), które uzyskały wysoki stopień rekomendacji w leczeniu pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

ABSTRACT

New Guidelines on Myocardial Revascularization, recently published at the end of 2010 by European Society of Cardiology (ESC) and European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), summarized all critical issues concerning stable angina and acute coronary syndromes revascularization procedures. Primary PCI is the most effective method in STEMI patients with time delay no longer than 120 minutes from the first medical contact. Emergent coronary angiography and mechanical revascularization (PCI or CABG) is also the best medical option for high risk patient with NSTE-ACS. An early invasive strategy (<24 h) is indicated in patients with NSTE-ACS and GRACE score >140 or multiple other high risk criteria. New antiplatelet agents (prasugrel and ticagrelor) were endorsed for all ACS patients.

POPRZEDNIE NUMERY