Regulamin

Czytelnia kwartalnika „Medycyna Faktów” www.medycynafaktow.pl kieruje się dbałością o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku  niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         

Czytelnia kwartalnika „Medycyna Faktów” pod adresem internetowym www.medycynafaktow.pl prowadzona jest przez Medical Education sp. z.o.o.  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa, NIP 113-24-79-684, REGON 639670649, adres poczty elektronicznej: office@medycynafaktow.pl, numer telefonu: (22) 862-36-63

1.2.         

Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów.

1.3.        

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Czytelnia – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medycynafaktow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w Czytelni.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Czytelni.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Czytelni.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Medical Education sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Czytelni.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zakup dostępu – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy umożliwiająca dostęp do wybranych treści.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Czytelni dostępnej pod adresem www.medycynafaktow.pl.

3.2

Niniejszy Regulamin jest zbiorem przepisów, o których mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Czytelni;

- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Czytelni;

 

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Czytelni.

3.4

Korzystanie z Księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem używania jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

Chrome w wersji 49 i wyższych;

Firefox w wersji 43 i wyższych;

MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;

Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;

Opera w wersji 36 i wyższych;

Safari w wersji 4 i wyższych.

3.5

W celu korzystania z Czytelni Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

3.1

Uzyskanie dostępu możliwe jest po założeniu Konta: czyli wykonaniu następujących działań przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Usługobiorców  posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza możliwe jest także podanie numeru PWZ

3.2

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, Czytelnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

3.3

Dostęp do wybranych treści jest możliwy po dokonaniu określonej kwoty przez Usługobiorcę.

3.4

Czytelnia świadczy usługę polegającą na dostępie do wybranych treści. W celu uzyskania informacji o innych usługach należy kontaktować się z: marek.klebowski@mededu.pl.

 

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5.1

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Czytelni należy wejść na stronę www.medycynafaktow.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie.

5.2

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.3

Po podaniu przez Klienta korzystającego z Czytelni wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.4

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Czytelni stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Czytelnią Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.5

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych, zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

7.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

7.1

Sprzedawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

7.2    

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay.pl

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) kupujący nie może zrezygnować z zakupionego dostępu.

 

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

9.1

Czytelnia  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Czytelnię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Księgarni.

 

9.3

Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Czytelni pisemnie na adres: Medical Education sp. z o.o. ul. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa, office@medycynafaktow.pl, numer telefonu: (22) 862-36-63

 

9.4

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Czytelni.

 

9.5

Czytelnia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czytelnią a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czytelnią a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Medical Education sp. z o.o..

 

10.3

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

10.4

Klient ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. W tym celu może złożyć́ skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.​

 

 

 

 

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY